Tiết kiệm tối đa chi phí cho Doanh nghiệp khi sử dụng Áo Điều Hòa SK
Sử dụng Áo Điều Hòa SK là làm mát có chọn lọc chỉ cho người mặc nó. Sử dụng điều hòa Trung tâm làm mát cả người, vật tư thiết bị và toàn bộ không gian bên trong.
Như vậy đủ thấy khả năng siêu tiết kiệm chi phí khi sử dụng Áo Điều Hòa so với sử dụng hệ thống điều hòa tổng.
Mà thời buổi hỗn mang, covid tung hoành như bây giờ, hạn chế sử dụng điều hòa được ít nào hay ít đó để tránh hiện tượng siêu lây nhiễm.
*************************************************************************************************************************************
Mời bạn theo dõi bảng bên dưới, những con số sẽ nói lên tất cả:
Giả định ban đầu: Một xưởng sản xuất 1000m2, 50 người làm việc bên trong:
Hệ thống làm mát Điều hòa trung tâm Áo Điều Hòa SK
Số tiền đầu tư ban đầu 1.500.000.000 VNĐ 67.500.000 VNĐ
Tiền điện 1 tháng mùa hè 100.000.000 VNĐ 300.000 VNĐ
Tiền điện 3 tháng (x3) 300.000.000 VNĐ 900.000 VNĐ

1. Số tiền đầu tư ban đầu cho Áo Điều Hòa SK chỉ bằng 4,5 % so với lắp điều hòa tổng
2. Chi phí tiền điện hàng tháng cho Áo Điều Hòa SK chỉ bằng 0,3% so với sử dụng điều hòa tổng.